02/11/2017, 09:35

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh trường THCS Đồng Văn, Hà Nam năm học 2016-2017 Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh trường THCS Đồng Văn, Hà Nam năm học 2016-2017 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn có thêm tài liệu hữu ích để ôn luyện và củng cố kiến thức của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề kiểm tra học kỳ I lớp 9 năm học 2014 - 2015 trường THCS Lê Hồng Phong Tỉnh Yên Bái Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 ...

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  môn tiếng Anh trường THCS Đồng Văn, Hà Nam năm học 2016-2017 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn có thêm tài liệu hữu ích để ôn luyện và củng cố kiến thức của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Full name: …………………………….

Class: 9B - Date: 19/ 10 / 2017

English written - test 1 

Time allowance: 45 minutes

Mark

Teacher’s comments

I. Circle the word in each group that has the underlined part pronounced differently:

1. A. casual

B. material

C. flat

D. campus

2. A. ploughed

B. published

C. ordered

D. prayed

3. A. region

B. group

C. dialogue

D. guitar

4. A. climate

B. comprise

C. notice

D. divide

II. Select the best choice

5. I wish I……………………more time to finish the work.

A. have

B. will have

C. am having

D. had

6. The children were……………………into five groups for the game.

A. separate

B. separating

C. separated

D. to separate

7. “How many pages……………………so far?” - “Ten”.

A. do you sduty

B. did you study

C. have you studied

D. had you studied

8. People will laugh……………………you if you wear that silly hat.

A. of

B. at

C. on

D. in

9. I have worn my suit only once ……………………I bought it.

A. since

B. for

C. of

D. from

10. The last time I visited Hue……………………six months ago.

A. be

B. will be

C. was

D. is

11. They have seen each other, but they write to each other frequently. They are ...............

A. pen pals             B. writers                C. co – writer                 D. paper pals

12. The Singaporean .............is Singapore dollars

A. currency             B. capital                C. language                  D. climate

13. We are having a good time together. I wish you ............here with us now

A. are                      B. will be                 C. were                       D. would be

14. Since 1960 jeans become more and more .....with students

A. common              B. popular                C. famous                   D. familiar

15. My mother only wears ao dai ....................special occasions

A. at                          B. in                      C. on                       D. with

III. Put the verbs into the corect form:

16. I wish she (be)...................... my friend.

17. She already (finish)......................... her plan.

18. She wishes she (get)......................... good marks in her test.

19. They still (not decide)................. clothes to wear to the wedding party yet.

20. We (post).................... a letter to her two weeks ago.

IV. Read the text, then answer the questions below:

Jeans are very popular with young people all over the world. Some people say that jeans are the “uniform” of youth. But they haven’t always been popular. The story of jeans started almost 200 years ago. People in Genoa, Italy, made pants. The cloth made in Genoa was called “jeanos”. The pants were called “jeans”. In 1850, a salesman in California began selling pants made of canvas. His name was Levis Strauss. Because they were so strong, “Levi’s pants” became popular with gold miners, farmers and cowboys. Six years later, Levis began making his pants with blue cotton cloth called denim. Soon after, factory workers in the USA and Europe began wearing jeans. Young people didn’t usually wear them.

-> Questions:

21. How are jeans popular?

->………………………………………………………………………………………….………

22. When did the story of jeans start?

->………………………………………………………………………………………….………

23. Did a saleswoman in California begin selling pants made of canvas in 1850?

->………………………………………………………………………………………….………

24. Did Levis begin making his pants with blue cotton cloth called denim in 1856?

->………………………………………………………………………………………….………

25. Who didn’t wear jeans?

->………………………………………………………………………………………….………

-> Notes:

continent (n): lục địa

immigrant (n): sự nhập cư, số người nhập cư

astronaut (n): phi hành gia, nhà du hành vũ trụ

V. Write about your trip to the countryside ( about 5 sentences).Follow the outline.

- Where did you go?

- When did you arrived at the train station/ the bus stop/ the airport?

- Who did you meet?

- What did you do there?

- How did you feel?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary.

a. Listen and fill in the gaps with the missing words:

31. She was last seen ……..minutes ago near the main entrance to the Car Fair.

32. She has short ………..hair.

33. She may be carrying a large……...

34. If you see Mary, please bring her to the ……… Desk

b. Listen and tick true or false:

35. She is 3 years old.

…………………………………………………..

36. She has lost for 20 minutes.

……………………………………………………

37. She is wearing a long sleeved white blouse and black shorts.

……………………………………………………

38. She has short dark hair.

…………………………………………………….

39. She is wearing a pair of brown shoes.

……………………………………………………..

40. Her mother is waiting for her.

……………………………………………………..

Điểm bài thi = tổng số câu đúng/ 4

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ