23/11/2017, 17:42

Đề kiểm tra 45 phút lớp 9 môn tiếng Anh số 2 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 9 VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút lớp 9 môn tiếng Anh số 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập, chuẩn bị kiến thức ngữ pháp và từ vựng tốt nhất cho kì thi quan trọng của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề kiểm tra 45 phút lớp 9 môn tiếng Anh Bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Anh lớp 9 (lần 2) Phòng GD&ĐT Sa Thầy, Kon Tum Đề kiểm tra ...

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  lớp 9 môn tiếng Anh số 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập, chuẩn bị kiến thức và từ vựng tốt nhất cho kì thi quan trọng của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

THE SECOND 45 MINUTE WRITTEN TEST

ENGLISH: 9

FULL NAME:………………

CLASS:…………………………..

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from those of the other.(1.0 pts)

1.

A. hobby

B. honest

C. humor

D. hole

2.

A. flood

B. typhoon

C. groom

D. balloon

3.

A. fly

B. hobby

C. energy

D. ordinary

4.

A. pleasure

B. leisure

C. sure

D. music

5.

A. exchange

B. champagne

C. teacher

D. children

II/ Circle the best answer A, B, C, or D to complete the following sentences.(3pts)

1. Malaysia is divided ………….. two regions.

A. into                   B. on                    C. in                      D. to

2. I take part in this class to ……………….my speaking skill.

A. increase                    B. improve                    C. rise                  D. lift

3. This center has many………….and native English teachers.

4. good – qualify                      B. well – qualifying

A. well – qualified                    D. good – qualified

5. Can you tell me how many words this dictionary consists ………….?

A. to                        B. on                     C. in                       D. of

6. I asked Ann………….she liked learning Vietnamese.

A. did                                  B. has                C. how many                D. whether

7. Young people enjoy _________ computer games.

A. play                               B. playing                     C. to play               D. plays

8. It’s neccessary for students ……… uniform when they are at school.

A. to wear                       B. wearing                   C. wore                   D. wear

9. Literature and Maths are ……………….. subjects in high school.

A. compulsory              B. adding                C. optional               D. religion

10. You have a ticket to the games, __________?

A. have you             B. don’t you               C. do you                 D. haven’t you

11. What……………of learning English do you find most difficult?

A. level                  B. means                 C. aspect                       D. reason

12. He was really …………… by the beauty of Dalat.

A. impress             B. to impress                C. impressing               D. impressed

13. I’m very interested ………….. reading book in my free time.

A . to                     B. on                    C. of                   D. in

III/ Supply the correct form of the verbs. (1pt)

1. If he (have) .................................................. free time, he will go swimming.

2. I (buy) ............................................. a new car if I have much money.

3. Is she fond of (chat)..........................................................?

4. The old bicycle needs (fix) ……………………….. .

IV/ Use the words given in brackets to form a word that fits in the space. (1.5pts)

1.It’s important for the children to get a good …………………………(educate)

2. The teacher welcomes the ………………from the students on any subject. (correspond)

3. Half of these ……………..are wrong. (calculate)

4. Don’t ………………the room without knocking. (entrance)

5. The government should ……………the system of traffic (modern)

V/ Choose the correct preposition to complete each sentence. (1pt)

1. We will go .................................................................... a picnic next week.

2. My village is about 100 kilometers ........................ the south of HCH City.

3. There is a meeting .............................................................. 9 am and 2 pm.

4. She often plays the piano ................................................................... night.

VI. Read the text and answer the questions: (1pt)

On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village. The journey to the village was very interesting. They crossed the green paddy fields and a small bamboo forest before they reached a big old banyan tree at the entrance to the village. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

Questions:

1/ Where did they see a big old banyan tree?

->…………………………………………………………………………………

2/ What did they do in the afternoon?

->…………………………………………………………………………………..

3/ How long did Liz and Ba’s family take the trip to his home village?

-> …………………………………………………………………………………..

4/ How did you feel when you took a trip to your countryside?

-> ………………………………………………………………………………….

VII. Rewrite each sentences, using Reported Speech: (1.5pt)

1. “I will go to China next year.”

-> Minh said...........................................................................................................

2. “Do you like classical music ?”

->He asked me..........................................................................................................

3. The man asked her, “Where are you from?”

-> …………………………………………………………………………………

4. My mother asked me, “Why don’t you clean your room?

-> …………………………………………………………………………………...

5. “How old is your mother?”, she said.

->…………………………………………………………………………………

GOOD LUCK TO YOU!

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ