23/11/2017, 17:42

Đề kiểm tra 45 phút lớp 9 môn tiếng Anh Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 45 phút lần 2 lớp 9 môn tiếng Anh VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút lớp 9 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn không chỉ hệ thống lại kiến thức ngữ pháp mà còn giúp các bạn rèn kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Anh lớp 9 (lần 2) Phòng GD&ĐT Sa Thầy, Kon Tum Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn tiếng ...

Đề kiểm tra 45 phút lần 2 lớp 9 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn không chỉ hệ thống lại mà còn giúp các bạn rèn kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

THE 2ND WRITTEN 45-MINUTE TEST

FULL NAME:………………………….. ENGLISH 9

CLASS: …………..

TIME: 45 MINUTES

I. Choose the word A, B, C or D which has the underlined part is pronounced differently from the rest. (1pt)

1. A. meal                B. breakfast             C. read              D. week

2. A. realize            B. organize              C. surprise          D. promise

3. A. smart             B. cart                      C. carry                D. start

4. A. teacher         B. scholarship           C. chair                   D. chess

II. Choose the word A, B, C or D which has the position of main stress if different from the test.(1pt)

1. A. college               B. institute               C. dormitory              D. university

2. A. invite                  B. visit                     C. inprove                 D. agree

3. A. purpose              B. remote                C. control                 D. respond

4. A. inspiration           B. collection             C. reputation            D. limitation

III. Fill in the blanks with one suitable word. (1.5pts)

asked       so         of         between          if             could

1. What aspect ………………… learning English do you find most difficult?

2. Lan ……………….. me where I lived.

3. I can’t swim. I wish I ………….. swim.

4. You must study harder ……………… you want to pass the exam.

5. On Saturday afternoon, I have a meeting ……………. 2 P.M and 4 P.M.

6. Hoa is ill today ………….. she won’t go to school.

IV. Supply the correct verb form.(1pt)

1. If you want to pass the exam, you must (study) ………………. hard.

2. He asked me if I (be) …………… a teacher.

3. They (work)…………….here since 2002.

4. We reached the nearest village after (walk)………………for five hours.

5. I (give)………….you a call if I need some help.

V. Circle the letter (A, B, C or D) under the word or phrase that would not be appropriate and correct them.(1.5pts)

1. I want to study to Japan to learn Japanese.

2. They asked me how old was I.

3. Why don’t we sharing the cost of accommodation?

4. The boy wishes he has his teacher’s address.

5. Na has to save a few money for her trip to New York.

6. You’d better learn by head all the new words.

Reading:

VI. Choose A, B, C or D to complete the following passage.(1.5pts)

English is very useful language. If we (1) ……….English we can go to any place or country we like. We shall no find it hard to make people understand (2)……….. we wish to say.English also helps us to learn all kinds of (3)…………. hundreds of books are (4)……….. in English everyday in (5)………… countries. English has also helped to spread ideas and knowledge (6)……….. all corners of the world. Therefore, the English language has helped to spread better understanding and friendship among the countries of the world.

1. A. to know          B. know           C. knew               D. known

2. A. what             B. whrere          C. when             D. how

3. A. subjects      B. things           C. ideas            D. plans

4. A. write          B. wrote            C. written           D. writing

5. A. must         B. lot of             C. many          D. a lots of

6. A. in              B. with             C. at                 D. to

VII. Writing:

Write complete sentence using the suggested words. (1.5pts)

1. Many people/ fond/ go/ countryside/ weekends./

-> ………………………………………………………………………………………………

2. It/ take/ her/ two hours/ finish/ such/ difficult test.

-> ………………………………………………………………………………………………

3. I/ invite/ party/ occasion/ her birthday/ last week

-> ………………………………………………………………………………………………

4. Tet/ time/ Vietnamese people/ celebrate/ beginning/ spring.

-> ………………………………………………………………………………………………

5. Telephone/ invent/ Alexander Graham Bells

-> ………………………………………………………………………………………………

2. Rewrite the following sentences, using reported speech:(1pt)

1. “What kind of music do you enjoy now?” I asked Hoa.

I asked Hoa …………………………………………………………………...

2. “Do you live with your parent here?” my teacher asked me.

My teacher aksed me …………………………………………………………

3. “How much are the course fees?” he asked me

………………………………………………………………………..

4. "Are you going to take the second test this weekend?”

He asked me ……………………………………………………………..

THE END

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ