23/11/2017, 17:43

Bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Anh lớp 9 (lần 2) Phòng GD&ĐT Sa Thầy, Kon Tum Bài kiểm tra 45 phút lớp 9 môn tieengs

Danh mục: Tiếng anh

Bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Anh lớp 9 (có file nghe, ma trận, đáp án) VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Anh lớp 9 (lần 2) Phòng GD&ĐT Sa Thầy, Kon Tum do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức ngữ pháp và từ vựng. Bên cạnh đó là các kĩ năng làm bài và quản lý thời gian, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của bạn. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn tiếng Anh trường ...

Bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Anh lớp 9 (có file nghe, ma trận, đáp án)

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài kiểm tra định kỳ môn (lần 2) Phòng GD&ĐT Sa Thầy, Kon Tum do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức Bên cạnh đó là các kĩ năng làm bài và quản lý thời gian, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của bạn. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

PHÒNG GD& ĐT SA THẦY

TRƯỜNG THCS RỜ KƠI

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 2

Học kỳ 1       Năm học: 2017-2018

Môn: Tiếng Anh Lớp 9

Tuần: 14        Tiết PPCT: 28

 Thời gian: 45 phút

Name:…………………………………………………

Class:

I. LISTENING: (2,0 points)

Part 1: Listen and check your understanding by choosing TRUE or FALSE for each statement.

You will hear the recording twice. (1,0 point)

The statements

1. There are two customers eating together.

2. The two customers order the same starter.

3. Both customers order the Thai chicken for their main course.

4. The customers order soft drinks.

5. Both customers order a dessert.

Write your answers here:

1. ___________

2. ___________

3. ___________

4. ___________

5. ___________

Part 2:Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR NUMBERS for each answer. You will hear the recording twice. (1,0point)

Questions: transport from Bayswater

Express train leaves at (1) …………………….

Nearest station is (2) …………………….

Number 706 bus goes to (3) …………………….

Number (4) ……………………. bus goes to station

Earlier bus leaves at (5) …………………….

II. USE OF LANGUAGE(2,5 points)

Part 1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.(0,4 points)

1. A. gather                     B. blanket             C. reputation             D. campus

2. A. dormitory              B. pagoda           C. course                     D. order

Part 2. Use the correct tense or form of the verb given in each sentence. (0,5 points)

1. If it .......................(not rain) tonight, we’ll go to the movies.

2. It took us thirty minutes.................. (get) to the village by bus.

Part 3. Choose one A, B, C,or D that best fits the blank space in each sentence. (1,6 points)

1. If you want to pass the English tests, you _______ study hard.

A. can                      B. must               C. will                       D. might

2. It rains heavily,________I can’t go to the movie with you.

A. if                        B. but                  C. because                 D. so

3. People often go to that ________ to pray.

A. hotel                 B. shrine                   C. school                 D. market

4. Hewanted to know when I______go.

A. will                B. must                 C. had to             D. have to

5. We have well-______ teachers.

A. quality                 B. qualified                C. to qualify             D. qualifications

6. I look forward to ______ from you soon.

A. hear                B. heard                  C. to hear              D. hearing

7. We usually go to our home village at least once ______the summer .

A. at                      B. on                     C. in                D. for

8. What do people do for a living in your village ? => _____________________.

A. They play soccer                                    B. They watch TV

C. They plant rice and raise cattle              D. They go to the doctor

III. READING ( 2,5 points). Read the passage below and answer the questions.

English is one of the most popular languages in the world. It comes second in the number of speaker after Chinese. In Viet Nam, more and more people are studying English, considering it a key to success. However, not everyone knows how to learn English effectively.

The best way to improve the four skills: speaking, listening, reading and writing, is to practice regularly. You should make use of every opportunity to speak English with friends in class or at English speaking clubs or even with yourselves in front of the mirror. Learning by heart all the words also help much .If you do not read a lot, you will easily forget what you learnt. Reading books, listening to radio and watching films are better ways to memorize words. Practicing speaking a lot is a good way to correct your mistakes.

Questions:

1/ Are more and more people studying English in Viet Nam?

=> ________________________________________________________________________

2/ How many skills are there in English?

=> ________________________________________________________________________

3/ Name some ways to practise speaking English:

=>________________________________________________________________________

4/ Why should we read a lot of English?

=>________________________________________________________________________

5/ How do you learn English at school and at home?

=>_____________________________________________________________________

IV. WRITING:(3,0 points)

Part 1: Complete the second sentence so that it has a similar meaning (0,5.points)

1/ Heasked me: “Where will you go tomorrow?”

=> He asked me _______________________________________________________

2/ I can’t swim.

=> I wish______________________________________________________

Part 2. Make the sentences from the following sets of words or phrases, sentences that together make a complete letter. (2,5points)

1. I/ see/ your advertisement/ English classes/ in Today’s edition of English News.

2. I/ be/ interested in/ come/ to your school this summer.

3. I/ study/ English/ for 3 years/ but/ I want/ improve/ my pronunciation.

4. you/ please/ send me more information/ your school?

5. I/ look forward/ hear/ you.

Dear Sir and Madam,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……….…….......................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

Your faithfully,

Ana Maria. 

********* THE END********* 

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ